تبلیغات
خزانه معین استان خوزستان - اصلاحیه مواد 3و 8 و9 آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومی

سال دولت و ملت همدلی و همزبانی گرامی باد

اصلاحیه مواد 3و 8 و9 آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومی

تاریخ:1390/05/21-18:45

اصلاحیه مواد 3و 8 و9 آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومی

برای دیدن آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده به ادامه مطلب بروید .
آیین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده موضوع ماده (43) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366


تاریخ صدور : ۲۶ آبان ۱۳۶۶

ارگان صادر کننده :وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره بخشنامه:۲۵۸۸۱

ماده 1 - برای وصول انواع درآمدها اعم از عمومی، اختصاصی منظور در بودجه کل کشور و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به تعداد لازم حساب تمرکز وجوه با رعایت ماده ( 124 ) قانون محاسبات عمومی کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم حساب های رابط نزد شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مذکور نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد. موجودی حساب های رابط مذکور با رعایت مقررات به ترتیبی که خزانه تعیین می نماید به حساب های تمرکز درآمد مربوط انتقال داده می شود.
درآمدهای مذکور در این ماده به ترتیب زیر به حساب های مربوط منتقل می گردد:
الف - وجوه متمرکز در حساب های تمرکز وجوه درآمد عمومی به حساب درآمد عمومی کشور.
ب - وجوه متمرکز در حساب های تمرکز وجوه درآمد اختصاصی در حدود بودجه مصوب و با درخواست ذیحساب به حساب های ذیربط.
ج - وجوه متمرکز در حساب های تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی در حدود بودجه مصوب و با درخواست ذیحساب هر شرکت به حساب پرداخت شرکت.
تبصره 1 - در مواردی که شرکت های دولتی به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال قسمتی از درآمدهای عمومی می باشند خزانه مجاز است در موارد لزوم راساً نسبت به انتقال وجوه درآمدهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور اقدام نماید.
تبصره 2 - حساب های رابط موضوع این ماده در استان ها به پیشنهاد نمایندگی خزانه نیز قابل افتتاح خواهد بود.


ماده 2 - در مواردی که مرکز شرکت دولتی در مرکز استان و یا در شهرستان غیر از مرکز استان باشد و یا شعب شرکت های دولتی در شهرستان ها مجاز باشند از درآمد وصولی خود استفاده نماید به تعداد لازم حساب تمرکز وجوه درآمد برای شرکت یا شعبه شرکت به وسیله خزانه دار کل کشور یا مقام مجاز از طرف او در یکی از شعب بانک ملی ایران در صورت داشتن نمایندگی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در صورتی که شعبه بانک ملی ایران در محل موجود نباشد در شعبه یکی دیگر از بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشد افتتاح می شود تا درآمدهای وصولی صرفاً به حساب مزبور منتقل گردد. استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده دار انجام وظایف او می باشد به عمل خواهد آمد. مقامات مجاز از طرف خزانه دار کل کشور وجوه مورد نیاز را از موجودی این حساب در حدود بودجه مصوب شرکت بر اساس درخواست ذیحساب شرکت به حساب پرداخت شرکت یا شعبه شرکت منتقل می نمایند.
تبصره 1 - اجرای مفاد 1 و 2 این آیین نامه با رعایت تبصره ماده ( 39 ) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.
تبصره 2 - مقامات مجاز از طرف خزانه دار کل کشور در شهرستان ها بایستی خلاصه حساب ماهیانه دریافت و پرداخت حساب مربوط را حسب مورد به خزانه یا نمایندگی خزانه ارسال دارند.


ماده 3 - در مورد حساب های بانکی موضوع این آیین نامه بانک های ذیربط در صورت درخواست خزانه و یا نمایندگی خزانه مدارک و صورتحساب های بانکی را در دو نسخه تهیه می نمایند که در مورد حساب های تمرکز وجوه نسخه اضافی را برای وزارتخانه یا موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در مورد حساب های رابط حسب مورد به خزانه و یا نمایندگی خزانه ارسال خواهند داشت.


ماده 4 - وصول و ابصال درآمدهای مالیاتی به حساب های خزانه در مرکز و استان ها طبق دستورالعمل های مربوط خواهد بود.


ماده 5 - حساب های موجود که قبل از تصویب قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 برای تمرکز وجوه درآمد وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و یا شرکت های دولتی افتتاح شده است با رعایت قانون مذکور و به تشخیص خزانه دار کل یا مقام مجاز از طرف او کماکان قابل استفاده خواهد بود.


ماده 6 - برای دریافت وجوه سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن برای هر وزارتخانه یا موسسه و یا شرکت دولتی در مرکز حساب مخصوصی توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مذکور نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد. حساب های مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پایان هر ماه توسط بانک ذیربط به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل می گردد.
تبصره 1 - بانک نگهدارنده حساب پس از انتقال وجه نسخه ای از اعلامیه بانکی مربوطه را به ضمیمه صورتحساب ماهیانه در اختیار ذیحساب دستگاه ذیربط قرار خواهد داد.
تبصره 2 - در مورد ادارات تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در شهرستان ها که تابع نظام بودجه استانی نمی باشند و همچنین در مورد شرکت های دولتی که مرکز اصلی آنها در مرکز بوده و در شهرستان ها دارای واحد تابعه می باشند وجوه سپرده موضوع این ماده بایستی به حساب مخصوص دستگاه مربوط که در اجرای ماده ( 6 ) این آیین نامه در مرکز افتتاح شده است واریز و حواله گردد. در پایان هر ماه عامل ذیحساب هر یک از ادارات و واحدهای مذکور صورت ریز وجوه دریافتی مربوط به خود را با درج در فرم مخصوص تهیه و برای ذیحساب دستگاه متبوع در مرکز ارسال و تاییدیه دریافت خواهد داشت.


ماده 7 - واریز وجه به حساب های موضوع ماده ( 6 ) این آیین نامه به موجب فرم بانکی مخصوص خواهد بود که حسب مورد توسط ذیحساب دستگاه اجرایی ذیربط و یا عامل ذیحساب در اختیار پرداخت کننده وجه قرار می گیرد. بانک دریافت کننده وجه نسخه ای از اعلامیه های بستانکار را که مخصوص ذیحسابی می باشد همه روزه با تنظیم فهرستی در مورد دستگاه های مذکور در متن ماده 6 در اختیار ذیحسابی مربوط قرار داده و در مورد ادارات و واحدهای مذکور در تبصره 2 ماده ( 6 ) منحصراً نسخه ای از اعلامیه های بستانکار را به عامل ذیحساب مربوط تحویل خواهد نمود.
تبصره - نمونه فرم موضوع این ماده با هماهنگی خزانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد. تا تهیه فرم مذکور به ترتیبی که تاکنون عمل می شده است اقدام خواهد شد.


ماده 8 - ذیحسابی ها بر اساس اعلامیه بستانکار بانک مبادرت به صدور قبض سپرده نموده و بر طبق دستورالعمل های حسابداری در دفاتر ذیحسابی اعمال حساب می نمایند.


ماده 9 - ذیحسابی ها بایستی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه سیاهه ریز سپرده های منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ضمن فرمی که نمونه آن توسط خزانه تهیه خواهد شد به خزانه ارسال و تاییدیه دریافت دارند.
تبصره - خزانه بایستی حداکثر ظرف مدت پانزده روز تاییدیه فوق الذکر را صادر و به ذیحساب ارائه نماید.


ماده 10 - برای رد وجوه سپرده در مرکز خزانه از محل حساب تمرکز وجوه سپرده مبلغی تا 10٪ مبلغ سپرده های رد شده سال قبل هر دستگاه را به عنوان تنخواه گردان رد سپرده در اختیار ذیحساب همان دستگاه قرار می دهد. تنخواه گردان مذکور به حسابی که از طرف خزانه نزد شعبه بانک انجام دهنده عملیات بانکی هر دستگاه افتتاح می گردد واریز می شود.
تبصره - استفاده از حساب های موضوع این ماده در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا یکی از مقامات مجاز از طرف او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا یکی از مقامات مجاز از طرف او و در مورد شرکت های دولتی با امضای مشترک مقاماتی که در اساس نامه مربوط مجاز شناخته شده اند و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او به عمل خواهد آمد.


ماده 11 - رد وجوه سپرده با رعایت مقررات مربوط به خود و بر اساس تایید و دستور کتبی رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها و با توجه به مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
ذیحساب مکلف است در پایان هر ماه درخواست وجهی که حاوی مشخصات سپرده های رد شده باشد به خزانه ارسال دارد مگر این که جمع مبالغ سپرده های رد شده قبل از موعد مذکور به پنجاه درصد مبلغ تنخواه گردان اولیه بالغ گردد که در این صورت باید بلافاصله برای پر کردن تنخواه گردان به ترتیب فوق اقدام به درخواست وجه نماید.


ماده 12 - در مواردی که برای رد سپرده مانده تنخواه گردان رد سپرده تکافو ننماید حسب مورد به یکی از دو طریق زیر عمل خواهد شد:
1 - چنانچه وجه سپرده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شده باشد تنخواه گردان رد سپرده با درخواست ذیحسابی حاوی مشخصات سپرده مذکور در حد رفع نیاز به تشخیص خزانه افزایش می یابد.
2 - چنانچه وجه سپرده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل نشده باشد ذیحساب درخواست افزایش تنخواه گردان رد سپرده را به ضمیمه تصویر اعلامیه بانکی مربوط مبنی بر واریز وجه به حساب دریافت سپرده را به خزانه ارسال و خزانه تنخواه مربوط را در حد رفع نیاز موقتاً افزایش می دهد.
تبصره - ذیحسابی ها موظفند مراتب رد سپرده از محل وجوه دریافتی موضوع بندهای ( 1 و 2 ) این ماده را در اولین درخواست وجه بعدی منعکس نمایند تا خزانه معادل وجوه پرداختی از این بابت نسبت به کاهش تنخواه گردان واگذاری اقدام نماید.


ماده 13 - ذیحساب موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سال مالی خلاصه حساب وجوه سپرده های ارسالی به خزانه و وجوه دریافتی از خزانه و موجودی حساب تنخواه گردان رد سپرده سال مالی مربوط را به خزانه ارسال نماید. خزانه پس از بررسی و تطبیق آن با دفاتر مربوطه تاییدیه لازم را صادر می نماید.

تبصره - در استان ها خلاصه حساب فوق الذکر برای نمایندگی خزانه در استان ارسال خواهد شد و تاییدیه لازم نیز توسط نمایندگی مذکور صادر می گردد.


ماده 14 - برای دریافت وجوه موضوع ماده ( 41 ) قانون محاسبات عمومی کشور در استان ها حساب خاصی توسط خزانه برای هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط و نیز شرکت های دولتی که مرکز آنها در استان است نزد شعب بانک ملی ایران در صورت داشتن نمایندگی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در غیر این صورت در شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مذکور نمایندگی داشته باشند افتتاح خواهد شد.
حساب های مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پایان هر ماه توسط شعبه بانک ذیربط به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل می گردد. صورتحساب بانکی و اعلامیه بانکی وجوه منتقل شده به حساب اخیرالذکر در دو نسخه برای ذیحسابی مربوط ارسال خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی فوق که مستقر در خارج از مراکز استان ها می باشد وجوه سپرده موضوع این ماده بایستی در همان محل مستقیماً به حساب خاص دستگاه ذیربط که در مرکز استان افتتاح شده است واریز و حواله گردد. در پایان هر ماه عامل ذیحساب با توجه به نسخه ای از اعلامیه های بانکی بابت وجوه واریزی به حساب فوق الذکر صورت ریز وجوه دریافتی مربوط به واحد متبوع خود را با درج در فرم مخصوص تهیه و برای ذیحساب همان دستگاه ارسال و تاییدیه دریافت خواهد داشت.
تبصره 2 - در مورد دستگاه هایی که به اقتضای طبع و ماهیت و یا وسعت عملیات به تشخیص خزانه اختصاص بیش از یک حساب برای دریافت سپرده در سطح استان ضروری می باشد، علاوه بر مرکز استان به تعداد لازم افتتاح حساب مذکور در خارج از مرکز استان نیز مجاز خواهد بود. در این قبیل موارد صورتحساب ها و اعلامیه بانکی فوق الذکر که در دو نسخه خواهد بود بجای ذیحسابی برای عامل ذیحساب ارسال می گردد.
تبصره 3 - مفاد ماده ( 7 ) این آیین نامه و تبصره آن در مورد حساب های موضوع این ماده نیز لازم الاجرا است.


ماده 15 - ذیحساب حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه با استفاده از فرم مخصوصی که توسط خزانه تهیه می گردد صورت ریز سپرده های واریز شده به حساب دریافت سپرده خود در مرکز استان به انضمام یک نسخه از صورتحساب بانکی و اعلامیه بانکی مربوطه را برای نمایندگی خزانه در استان ارسال خواهد داشت نمایندگی خزانه در استان بایستی حداکثر ظرف مدت پانزده روز تاییدیه لازم دایر بر انطباق وجوه صورت ریز با وجوه انتقالی به خزانه را در هر مورد صادر و به ذیحساب ارائه نماید.
تبصره - در مورد حساب های افتتاح شده در غیر از مرکز استان عامل ذیحساب صورت ریز سپرده های مربوط به خود را با درج در فرم مربوطه در سه نسخه تهیه و دو نسخه آن را به انضمام یک نسخه صورتحساب بانکی و اعلامیه بانکی انتقال وجه مربوط برای ذیحساب ذیربط ارسال می دارد. ذیحساب پس از دریافت فهرست و مدارک مذکور ضمن رسیدگی و اعمال حساب در دفاتر خود یک نسخه از صورت ریز وجوه دریافتی را به انضمام نسخه ای از صورتحساب بانکی و اعلامیه بانکی انتقال وجه برای نمایندگی خزانه در استان ارسال می نماید.


ماده 16 - نمایندگی خزانه در استان ضمن نگهداری حساب های معین سپرده استان وجوه سپرده دریافتی ادارات را که از حساب های موضوع ماده ( 14 ) به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شده به حساب سپرده دریافتی خود منظور و معادل همان مبلغ را به حساب ارسالی به خزانه در دفاتر خود اعمال حساب می نماید. متقابلاً خزانه نیز وجوه دریافتی فوق الذکر را به عنوان سپرده های دریافتی استان مربوط اعمال حساب تحویل و تاییدیه لازم برای نمایندگی خزانه ارسال خواهد داشت.


ماده 17 - برای نمایندگی خزانه در استان حسابی تحت عنوان « تنخواه گردان رد سپرده استان » توسط خزانه نزد شعبه بانک ملی ایران در مرکز هر استان در صورت داشتن نمایندگی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در غیر این صورت به تشخیص خزانه در شعبه یکی از بانک های دولتی دیگر که از طرف بانک مذکور نمایندگی داشته باشد افتتاح می گردد استفاده از حساب مذکور با امضاهای مجاز نمایندگی خزانه در استان به معرفی خزانه به عمل خواهد آمد.
خزانه تنخواه لازم را بر اساس درخواست نمایندگی خزانه و به تشخیص خود به حساب مذکور واریز می نماید و تامین و تکمیل تنخواه گردان رد سپرده نمایندگی خزانه در استان در قبال فهرست پرداخت های نمایندگی مذکور به ذیحسابان ذیربط، انجام خواهد شد. نمایندگی خزانه در استان مکلف است از موجودی حساب بانکی مذکور منحصراً تنخواه گردان رد سپرده در اختیار ذیحسابان مربوطه قرار دهد.
تبصره - نمایندگی خزانه در استان مکلف است در پایان هر سال مالی خلاصه حساب وجوه واریز شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه و نیز وجوه دریافتی بابت رد سپرده های استان را تهیه و به خزانه ارسال و تاییدیه دریافت نماید.


ماده 18 - برای رد وجوه سپرده در استان ها نمایندگی خزانه در استان مبلغی تا 10 درصد مبلغ سپرده های رد شده در سال قبل از هر یک از دستگاه های اجرایی ذیربط در مراکز استان ها و همچنین شرکت های دولتی که مرکز آنها در استان ها باشد در اختیار ذیحساب همان دستگاه قرار می دهد.
تنخواه مذکور به حسابی که از طرف نمایندگی خزانه در استان در بانک ملی ایران شعبه محل در صورت داشتن نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در غیر این صورت در یکی از شعب سایر بانک های دولتی که از بانک مذکور نمایندگی داشته باشد افتتاح می گردد واریز می شود.
نمایندگی خزانه در استان می تواند در موارد لازم تسهیلات مقرر در ماده ( 12 ) این آیین نامه را در اختیار ذیحسابان ذیربط قرار دهد و ذیحسابان مربوط مکلف به رعایت تبصره ذیل ماده مذکور می باشند.
تبصره - استفاده از حساب های موضوع این ماده در مورد موسسات دولتی ذیربط و دستگاه های اجرایی محلی با امضاء مشترک ذیحساب یا مقام مجاز از طرف او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او و در مورد شرکت های دولتی، با امضای مشترک مقاماتی که در اساس نامه مربوط مجاز شناخته شده اند و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او به عمل خواهد آمد.


ماده 19 - در مورد ادارات تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در شهرستان ها که تابع نظام بودجه استانی نمی باشند به طور کلی و در مورد دستگاه های موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) در صورت ضرورت، خزانه علاوه بر حساب های موضوع ماده ( 18 ) در هر یک از شهرستان ها حساب جداگانه ای افتتاح خواهد نمود و ذیحساب مربوط حسب مورد در مرکز و یا در مرکز استان وجه لازم برای رد وجوه سپرده از محل تنخواه گردان رد سپرده در اختیار به حساب های مذکور واریز خواهند نمود.
تبصره 1 - استفاده از حساب های موضوع این ماده با امضاء مشترک مقام مجاز از طرف ذیحساب و رییس اداره مربوط و یا مقام مجاز از طرف او به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - شرکت های دولتی که مرکز اصلی آنها در مرکز می باشد می توانند برای رد وجوه سپرده واحدهای تابعه خود در شهرستان ها به ترتیب مقرر در این ماده اقدام نمایند که در این صورت استفاده از حساب مربوط با امضای مشترک مقاماتی که در اساس نامه مربوط مجاز شناخته شده اند و مقام مجاز از طرف ذیحساب شرکت خواهد بود.


ماده 20 - نظارت و هماهنگی در نحوه توزیع و رد وجوه موضوع ماده ( 41 ) قانون محاسبات عمومی کشور به عهده ذیحساب بوده و به نحوی سپرده های مذکور را رد نماید که موارد زیر نیز رعایت گردد:
1 - اطمینان حاصل شود که وجه سپرده مورد نظر قبلاً حسب مورد به حساب یا حساب های موضوع ماده ( 6 ) و یا ( 14 ) این آیین نامه واریز شده با شد.
2 - رقم پرداختی بابت رد سپرده در هر مورد از رقم تودیعی تجاوز ننماید.
3 - رد وجوه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه باشد.
4 - وجوه سپرده مورد نظر قبلاً رد نشده باشد.


ماده 21 - نحوه عمل در مورد وجوه وثیقه یا وجه الضمان و یا نظایر آن مذکور در ماده ( 41 ) قانون محاسبات عمومی کشور نیز تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود.


ماده 22 - تا تصویب و تشکیل سازمان و تشکیلات نمایندگی خزانه در استان خزانه راساً وظایف نمایندگی های مذکور را به عهده خواهد داشت و عندالاقتضا وظایفی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها محول خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی - محمدجواد ایروانی


viagra pharmacy online viagra buy viagra
1397/05/23 09:43

Amazing loads of good material.
buy viagra at buy discount viagra online sildenafil uk buy buy viagra brand do you need a prescription to buy viagra buy viagra from india buy genuine viagra online vigara buy viagra online uk no prescription buy viagra pill
babecolate.com/order-cialis-20mg-30-pill.html
1397/05/23 01:14

Incredible quite a lot of superb advice.
only here cialis pills brand cialis generic tadalafil tablets cialis prices in england price cialis wal mart pharmacy canadian discount cialis il cialis quanto costa cialis 5 effetti collaterali cialis authentique suisse cialis prices in england
Generic cialis
1397/03/7 16:20

You made the point!
generic cialis soft gels 5 mg cialis coupon printable we like it safe cheap cialis generic cialis levitra buy cialis online wow cialis tadalafil 100mg sialis buy cheap cialis in uk cialis 5 mg try it no rx cialis
Cialis pills
1397/02/20 20:05

Amazing advice. Many thanks.
only now cialis for sale in us buy cialis sample pack cialis dosage amounts overnight cialis tadalafil cialis sale online how much does a cialis cost cialis canada on line canadian discount cialis cialis for sale in europa walgreens price for cialis
Discount viagra
1397/02/6 04:35

Nicely put, Thank you.
buy viagra forum where can i buy viagra without sildenafil online pharmacy sildenafil generic buy viagra overnight delivery buy viagra where buy viagra with prescription online viagra cheap price how to order viagra online buy viagra online without a prescription
Buy generic cialis
1397/01/19 03:51

Truly quite a lot of superb tips!
achat cialis en suisse generic cialis in vietnam buy cialis online nz when can i take another cialis enter site natural cialis price cialis per pill cialis pills boards cialis sicuro in linea female cialis no prescription where to buy cialis in ontario
Online cialis
1397/01/3 07:04

Thank you! Plenty of info.

buy brand cialis cheap weblink price cialis cialis kaufen wo viagra or cialis buying cialis on internet interactions for cialis cialis taglich purchasing cialis on the internet safe site to buy cialis online cialis herbs
سوالات آزمون آیین نامه
1396/11/6 05:16
ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود
Aleisha
1396/09/17 20:27
Greetings from Carolina! I'm bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
I really like the information you present here
and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog
loaded on my mobile .. I'm not even using
WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!
What causes the heels of your feet to burn?
1396/05/17 15:30
Greetings from California! I'm bored to tears at work so I decided to browse your site
on my iphone during lunch break. I enjoy the info
you provide here and can't wait to take a look when I get
home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my cell phone
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!
What causes pain in the Achilles tendon?
1396/05/14 13:06
I'm extremely pleased to find this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!!
I definitely liked every bit of it and i also have you
bookmarked to check out new stuff in your website.
BHW
1396/01/30 14:23
This information is invaluable. How can I find out more?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo